Generel information

Udbetaling af pension

Skema over udbetalingsmuligheder for arbejdsmarkeds-/tillægspension og aldersopsparing/kapitalpension

Indskud, fradrag og afgifter på pensionsordninger

Her kan du se skema over indskud, fradrag og afgifter på pensionsordninger i CS Pensionsfond 2019

Pensionsafkast skat (PAL skat)

Fra og med 2010 er det nu den enkelte opsparer, der er den pensionsafkastskattepligtige, og ikke som tidligere CS Pensionsfond. Beregningsmæssigt og økonomisk har det ingen betydning, idet CS Pensionsfond fortsat skal sørge for beregning, opkrævning og afregning af PAL skatten.

PAL skattesatsen udgør 15,3% ,der betales ikke PAL skat af indbetalte bidrag fra før 1982, og visse administrationsomkostninger fratrækkes. Beregning og betaling foretages med baggrund i et samlet beløb for alle indestående i CS-Fonde.CS-Fonde kan redegøre nærmere for den enkeltes beregning, om der måtte være behov herfor

Afkast

En gang årligt vil der blive tilskrevet renter og kurs gevinst-/tab samlet som puljeresultat på den enkelte Pensionskonto. Hver enkelt kontohaver vil modtage sit kontoudskrift senest den 1. februar det følgende år.

Kontoudskrifter sendes til alle medlemmer via E-boks. Hvis du ikke ønsker, at modtage via E-boks, skal du henvende dig i Fonden for ændring.

Afkastet, samt gennemsnitsafkast over en 5 års periode og bemærkninger til resultatet udsendes i Nyhedsbladet ultimo januar måned.

Ved udbetaling i løbet af et år, forrentes opsparingen i perioden indtil udbetalingsdagen med det af fonden beregnede afkast.

Begunstigelse

Både dine pensionsordninger i CS Pensionsfond og dine forsikringer i CS er omfattet at en standardbegunstigelse.

Loven og paragraffen som standardbegunstigelser er omfattet af er forsikringsaftaleloven kaldet, FAL § 105, denne blev den 1. januar 2008, ændret af folketinget (FAL § 105 A).

Den 1. januar 2008 overgik forsikringsordningerne i CS til den nye begunstigelse, mens pensionsordningerne fra CS Fonde, indtrådte pr 1. januar 2009. Begge er nu omfattet af FAL § 105 A som ses nedenfor.

Hvem tilfalder pension og evt. forsikringssummen og skal der begunstiges?

Ved medlems død udbetales til afdødes nærmeste pårørende. Det vil sige ægtefælle/samlever** eller hvis en sådan ikke efterlades, livsarvinger, arvinger ifølge testamente eller arveloven.

**Samlever skal leve sammen med medlem på fælles bopæl i 2 år, i ægteskabslignende forhold

eller vente, have eller have haft et barn sammen med medlem

Evt. begunstigelse vedr. dødsfaldssummen:

Er du ikke gift og ønsker at begunstige, evt. samlever (hvis ovennævnte** ikke er opfyldt) eller måske børn frem for en samlever, kan du have behov for at oprette begunstigelse på dine ordninger.

Rækkefølge Arverækkefølge FAL § 105A
1 Ægtefælle/registreret partner
2 Samlever, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, eller venter barn, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.
3 Livsarvinger
4 Arvinger i henhold til testamente
5 Øvrige arvinger (forældrelinjen eller bedsteforældrelinjen) i nævnte rækkefølge

NB. 

Der er forskel i mulighederne for begunstigelse på pensions – og forsikringsordninger.

På pensionsordninger kan der alene begunstiges indenfor arverækkefølgen.

På forsikringsordningerne kan begunstigelsen ikke gøres uigenkaldelig – ligesom at udbetaling altid vil ske til en ægtefælle – uanset begunstigelse – hvis ægteskabet bestod på dødsdagen.

Vigtigst er det, at hvis du ønsker at ændre begunstigelsen i forhold til standardbegunstigelsen, skal det meddeles skriftligt til CS Fonde ved pensionsordningerne og CS ved forsikringsordningerne.

Her kan du hente formular til evt. ændring i begunstigelse af dine pensioner. Du er også velkommen til at kontakte os og høre nærmere.

HUSK at annullere begunstigelsen, hvis der er sket ændringer i familieforholdene eller der pga. af de nye regler, ikke længere er ønske eller behov for at opretholde begunstigelsen.

CS www.cs.dk  (Forsikring)

Forenede Gruppeliv www.fg.dk  (Forsikring)

Boafgift
 
Se evt. skema i højre side, med overblik over hvilke boafgift der skal betales.

Ægtefælle/registreret partner betaler ikke boafgift. Samlever, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen, eller venter barn, eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet, betaler 15% i boafgift.

For livsarvinger tilbageholdes 15 % i boafgift af de udbetalte summer og for øvrige 36 1/4 % i boafgift. CS-Pensionsfond tilbageholder boafgift af nettoudbetalingen, uden hensyn til bundfradrag. Overførsel til bobestyrer eller skifteretten vil kunne finde sted uden beregning af boafgift, under forudsætning af at denne indestår overfor fonden at boafgiften vil blive beregnet og betalt.

Bundfradraget ved beregning af boafgift udgør i 2019 kr. 295.300,- og det afgiftsfri gavebeløb i boafgiftslovens § 22 stk. 1, udgør kr. 65.700,- til børn, og efter stk. 2 kr. 23.000,- til svigerbørn (2019)  

Frivillig indbetaling

Frivilligt bidrag:

Ansatte i Forsvaret og Organisationen af Stampersonel i Beredskabskorpset, herunder tjenestemænd og korttidsansatte, kan træffe aftale om etablering af frivillig pensionsindbetaling på arbejdsmarkeds-/tillægspensionen. Ansatte under FPS kan ligeledes indbetale til Aldersopsparing.Disse frivillige bidrag fratrækkes medlemmets løn fra forsvaret. Der er ikke tilknyttet forsikring til frivillige pensionsindbetalinger.

Du kan få råd og vejledning om frivillig indbetaling i CS Fonde. Forsvaret/Beredskabsstyrelsen skal herefter have besked om dit valg ved indsendelse af formular.

Har medlemmet allerede en pensionskonto i CS Fonde, kan formularen på fondens hjemmeside anvendes til at starte – ændre – stoppe frivillige bidrag. Hvis du ikke har en ordning i CS Fonde, skal du henvende dig først, med henblik på aftale om oprettelse. Der kan KUN oprettes pensionsordninger for ansatte i forsvaret og beredskabsstyrelsen.

 

Ændring af frivilligt bidrag:

Aftale om frivillige pensionsbidrag, ændring, samt evt. ophør, sker ved fremsendelse af instruktion til Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) eller beredskabs styrelsen.

 

Forskellen mellem indbetalingsgrænserne svarer til den bruttoskat (8 %), som arbejdsgiver-/pensionsinstitutter skal trække i indbetalingerne.

 

CS Pensionsfond administrerer en arbejdsgiverordning. Arbejdsgiverpligtige og administrerede ordninger går forud for privat tegnede ordninger, så du bør sikre dig, at du ikke indbetaler for meget på din privat tegnede ordning.

 

Hvis din indbetaling til AMP/TIP overskrider nævnte grænser, pligtige som frivillige har CS Fonde indgået aftale om ”Overløbsordning” = livrente, hvortil det overskydende beløb overføres, således at du fortsat opnår fradrag for indbetalingerne. Se mere under overløbsordning

 

Evt. bidrag over pensionsbeskatningsloftet for arbejdsmarkedspensioner  overføres til en overløbsordning (livrente) i AP Pension.

Hvis du indbetaler til andre ratepensioner, skal du selv holde øje med at du ikke overstiger grænsen for fradragsret.

Vær opmærksom på, at det er den samlede indbetaling på ALLE ratepensioner du måtte have, der skal indeholdes i satsen.

Senior møder

Møderne søges lagt ca. 1½ år før afgangsalder, og på sigt skulle det resultere i at mødet ligger ca. 6½ før folkepensionsalderen. Formålet er, at informationerne skal være så aktuelle som muligt. 

Møderne er med overnatning, og ægtefælle eller samlever vil  blive inviteret med, så man kan hjælpe hinanden med at huske på alt det, der bliver fortalt. 

På disse møder, vil CS, CS Fonde, FTF-A og en ekstern foredragsholder orientere om forhold, som er relevante fra afgangsalder til folkepensionist. 

 Emner er: 

- Ledighed/dagpenge, jobmuligheder, jobsøgning mm. 

- Tjenestemandspension

- Pensionsordninger der er i Fonden og øvrige ordninger 

- Forsikringsforhold efter pensionstidspunktet 

- Sammendrag af alle økonomiske aspekter 

- Forhold om de fysiske og psykiske ændringer som sker omkring denne alder og situation. 

Vores mål er, at vi på denne måde kan klæde vores kommende seniorer/pensionister på til at få en god og fornuftig afgang fra forsvaret og overgang til noget nyt og senere til pensionstilværelsen.

 Her kan du se hvornår din årgang vil blive inviteret til seniormøde.  Invitationen fra CS Fonde sendes en til to måneder før mødet afholdes. Du vil modtage en invitation, hvis du er ansat i forsvaret/beredskabet og indbetaler til en pensionsordning i CS Fonde, eller hvis du tidligere har indbetalt til en pensionsordning i CS Fonde, og har en saldo på over 100.000,- kr.

årgang

halvår

Seniormøde afholdes

1960

2.

Forår 2019

1961

1.

Efterår 2019

1961

2.

Forår 2020

1962

1.

Efterår 2020

1962

2.

Forår 2021

1963

1.

Efterår 2021

1963

2.

Forår 2022